“Težina lanaca”: Šta se stvarno desilo?

In-depth Report:

Na ruskoj televiziji, srpsko-kanadski režiser i producent Boris Malagurski iz Vankuvera, autor filma “Kosovo: Možete li zamisliti?”, ušao je u kompleksnu temu umešanosti zapada u unutrašnje poslove bivših jugoslovenskih republika, nekada i danas.

Dokumentarni film sa neobičnim i inspirativnim nazivom, počeo je sa produkcijom septembra 2009. godine i već je dobio podršku “Global Research centra”, popularne kanadske organizacije iz Montreala koja se bori protiv globalizacije i novog svetskog poretka. Film se pravi takođe u saradnji sa “Mirovnom akcijom humanista”, prvom organizacijom u Bosni i Hercegovini koja je, odmah posle Dejtona, počela prikupljati pozitivne priče iz rata u BiH.

Malagurski će u ovom filmu objasniti da je odgovor na pitanje zašto se raspala Jugoslavija u krvavom ratu je daleko od onog koji nude mediji, bili oni sa zapada ili oni iz bivših jugoslovenskih republika. Za pravi odgovor, sve što je potrebno da se pogleda i analizira su javne izjave i dokumenti proizašli na zapadu sredinom 80-tih godina. Recimio, reganova administracija je već 1984. godine ciljala jugoslovensku ekonomiju direktivom NSDD 133, čiji sadržaj će po prvi put biti objavljen u filmu.

Takođe će film da se osvrne na Foreign Operations Appropriations Law 101-513 iz 1990. godine koji je, uprkos upozorenjima jugoslovenskog premijera Ante Markovića da bi očaj stanovništva sa ekonomskim stanjem mogao povećati međuetničke tenzije, bez upozorenja ukinuo finansijsku pomoć, kredite i pozajmice Jugoslaviji u roku od 6 meseci. Boris Malagurski neće ignorisati ni članak Njujork Tajmsa iz 8. maja 1992. godine u kojem je objavljeno da Pentagon neće tolerisati ni jednu drugu silu u svetu, čak i ako je samo regionalna.

Težina lanaca” će imati miroljubivu poruku za sve narode na prostoru bivše Jugoslavije. Do današnjeg dana postoji veliki broj interesnih grupa koji šire svoje mitove o tome šta se zapravo desilo tokom 90-tih, a mitovi se uglavnom svode na crno-bele priče koje karakterišu jednu stranu kao jedinog krivca za rat. Mržnju i šovinizam će Malagurski pokušati da razobliči pozitivnim pričama iz ratova – ljudi koji su pomagali jedni drugima bez obzira na etničku pripadnost.

Iako se planira da film bude završen do kraja leta 2010. godine, filmski tim, u kojem, pored Borisa Malagurskog, u velikoj meri učestvuju i Slobodan Gudelj, Goran Mihajlović, Ira Lamcja, Maja Romano i Filip Vukadinović, vredno radi na prikupljanju podataka, ali i donacija za film.


Articles by: Srđan Marjanović

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). The Centre for Research on Globalization will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. The Centre of Research on Globalization grants permission to cross-post Global Research articles on community internet sites as long the source and copyright are acknowledged together with a hyperlink to the original Global Research article. For publication of Global Research articles in print or other forms including commercial internet sites, contact: [email protected]

www.globalresearch.ca contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

For media inquiries: [email protected]