Kanada uvredila sve Srbe

In-depth Report:

Posle incidenta u kome je granična policija na aerodromu u Vankuveru zabranila ulaz u Kanadu političkom analitičaru iz Čikaga Srđi Trifkoviću, koji je trebalo da održi predavanje na Univerzitetu Britanska Kolumbija, razgovaramo sa Trifkovićem o razlozima ovog događaja koji je uzburkao i srpsku i kanadsku javnost.

– Početkom februara aktivisti bosanskih muslimana u Kanadi pokrenuli su kampanju protiv mog gostovanja u Vankuveru. Napadali su me kao “negatora genocida” jer ne prihvatam hašku verziju zbivanja u Srebrenici.

Univerzitetske vlasti su, međutim, odlučile da se predavanje ipak održi. Moji oponenti su potom pokrenuli veze da bi se upotrebila neka druga, brutalno staljinistička sredstva ućutkavanja.

Takvu zagriženost mogu da smatram samo za kompliment, jer kako reče Džozef Konrad, o čoveku treba suditi po liku i delu njegovih neprijatelja.

Teško shvatljivo je to da je kanadska država pristala da bude oruđe lobističkih pritisaka – kaže za “Vesti” Trifković.

Da li ste ikada ranije imali probleme pri ulasku u Kanadu ili neku drugu zemlju?
– Nikada. U Kanadi sam bio 24 puta u protekle dve decenije. Jednom prilikom sam se u Otavi sreo sa tadašnjim premijerom Malrunijem. U više navrata držao sam predavanja na univerzitetima u Torontu, Vaterlou, Alberti-Edmonton i Karlton u Otavi.

Mnogo puta sam bio na naučnim konferencijama i srpskim skupovima. Zvali su me 17. februara 2000. kao stručnog svedoka pred Spoljnopolitički odbor Donjeg doma kanadskog parlamenta gde sam preko dva sata odgovarao na poslanička pitanja.

Da li strahujete da će se incident kanadskih imigracionih vlasti ponoviti?
– Ne, naprotiv! Kada verujete da su pravda i istina na vašoj strani, onda straha nema.

Vi ste američki državljanin, šta povodom ovog incidenta možete da uradite?
– Tražiću ročište pred kanadskim imigracionim sudom da se utvrdi osnovanost odluke imigracionih činovnika u Vankuveru.

Mogu da zahtevam kopiju svog dosijea u kanadskoj imigracionoj službi i da preduzmem dalje pravne mere ukoliko se pokaže da sadrži netačne podatke.

U ovom incidentu nisam bitan samo ja, jer se ne radi samo o meni lično. Radi se o legalizaciji demonizovanja Republike Srpske i o teškoj kolektivnoj uvredi srpskoj zajednici svuda, a u Kanadi posebno – kaže Trifković.

Kako na taj incident gledaju vaše kolege i saradnici?
– Sa raznih strana dobijam poruke podrške, od kanadskih Srba pre svega, ali i od zgađenih i zgranutih ljudi iz raznih zemalja. Do sada imam kopije preko 200 pisama upućenih kanadskom premijeru Harperu i ministru za imigraciju Keniju.

Advokat Stefan Karganović, koji vodi NVO “Istorijski projekat Srebrenica”, napisao je u Novoj srpskoj političkoj misli, da činjenica da Srebrenica uopšte nije bila ni predviđena kao jedna od tema mog predavanja, nije relevantna za one koji žele da me ućutkaju, dovoljno je da je moje mišljenje različito od njihovog.

Kako je izgledao vaš razgovor na kanadskoj granici?
– Taj je razgovor otaljavan pro forme, jer je odluka da ne budem pušten očigledno bila unapred doneta. Službenica koja me je propitivala pojma nije imala ni o čemu. Dovoljno je da pomenem da je za Koštunicu pitala da li je protiv njega podignuta optužnica za ratne zločine.


Articles by: M. Filipović and Srđa Trifković

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). The Centre for Research on Globalization will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. The Centre of Research on Globalization grants permission to cross-post Global Research articles on community internet sites as long the source and copyright are acknowledged together with a hyperlink to the original Global Research article. For publication of Global Research articles in print or other forms including commercial internet sites, contact: [email protected]

www.globalresearch.ca contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

For media inquiries: [email protected]